Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинному ринку

Ощадбанк надає клієнтам сегментів Прайвет та Преміум, які є резидентами України, послуги з продажу облігацій внутрішньої державної позики, які є ексклюзивним інструментом для отримання інвестиційного доходу.

Що таке ОВДП?

Це державні цінні папери, емітентом яких є Міністерство фінансів України та які розміщуються лише на внутрішньому ринку державних цінних паперів України. Держава гарантує власникам ОВДП виплату їх номінальної вартості та доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Мінфін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» здійснює розміщення ОВДП у формі аукціонного продажу через Національний банк України, який виконує операції з обслуговування державного боргу, пов’язані з розміщенням ОВДП, їх погашенням і виплатою доходів за ними.Учасниками аукціону з розміщення облігацій є первинні дилери (банки, які відповідають певним умовам та взяли на себе певні зобов’язання). Ощадбанк є первинним дилером на ринку державних цінних паперів України. ОВДП обліковуються на рахунках в цінних паперах винятково в електронному вигляді. Інформація щодо дат проведення аукціонів, термінів погашення та валюти ОВДП зазначена в Графіку розміщення облігацій внутрішньої державної позики, з яким можна ознайомитись на сайті Міністерства фінансів (розділ «Борг»→«ОВДП»→«Календар аукціонів»).

Умови і порядок надання послуги:

Як придбати?

 1. Стати преміальним клієнтом Ощадбанку
 2. Звернутись до банку для отримання інформації щодо умов купівлі-продажу ОВДП та переліку документів необхідних для здійснення операції. Надати до банку та оформити необхідні документи
 3. Отримати рішення банку щодо придбання ОВДП на аукціоні Міністерства фінансів України за заявкою клієнта
 4. Відкрити поточний рахунок у національній валюті, а також, у разі придбання ОВДП, номінованих у іноземній валюті, відкрити поточний рахунок в іноземній валюті у відділенні банку
 5. Відкрити рахунок у цінних паперах у банку
 6. Зарахувати кошти на поточний рахунок для придбання ОВДП. При купівлі ОВДП номінованих в іноземній валюті, необхідно зарахувати кошти в іноземній валюті
 7. Укласти з банком договір купівлі-продажу ОВДП та оплатити вартість облігацій згідно договору

Куди звернутись?

 • до персонального менеджера
 • до керівника/заступника керівника відділення, якщо у відділені немає менеджера по роботі з преміум-клієнтами
 • до преміум-відділення Ощадбанку

Основні умови купівлі-продажу ОВДП

 • послуга надається виключно резидентам України
 • можлива валюта ОВДП – гривня, долари США, євро
 • мінімальний обсяг придбання ОВДП: для клієнтів, які вперше купують ОВДП через Ощадбанк – 1 000 000 грн. або 40 000 дол. США або 35 000 євро за номіналом; при наступних зверненнях клієнта – не встановлюється
 • максимальний обсяг придбання ОВДП – еквівалент 50 000 000 грн. в один день
 • дохід за ОВДП може бути отриманий у вигляді: процентних доходів – за процентними ОВДП; різниці між вартістю придбання та номінальною вартістю цінних паперів, що виникає при погашенні ОВДП – за дисконтними ОВДП
 • погашення ОВДП та виплата доходу здійснюється у валюті ОВДП в строки встановлені умовами аукціону. З результатами розміщення ОВДП можна ознайомитись сайті Міністерства фінансів України (розділ «Борг»→«ОВДП»→«Результати аукціонів»)
 • оподаткування доходів від розміщення коштів у ОВДП: податок на доходи фізичної особи та військовий збір – не утримуються
 • Детальна інформація щодо послуг депозитарної установи АТ «Ощадбанк»
 • Детальна інформація щодо послуг банку з торгівлі цінними паперами
Умови надання інвестиційних послуг (Публічна частина)
Індивідуальна частина генерального договору про надання інвестиційних послуг


– у покупця ОВДП відсутнє право на односторонню відмову від Договору, оскільки банк, як первинний дилер, здійснює купівлю цінних паперів, що відчужуються за таким Договором, за зверненням покупця та з метою перепродажу таких цінних паперів покупцю;

– Договір діє до повного виконання своїх зобов’язань з боку банку та покупця ОВДП;

– не передбачене право дострокового виконання Договору покупцем ОВДП;

– дострокове припинення або розірвання Договору:

   – допускається за згодою сторін, а також у випадках, передбачених законодавством України

   – можливе у разі письмового попередження банку не менше ніж за 1 (один) календарний день до дати припинення або розірвання Договору.

– доповнення, внесення змін, припинення або розірвання Договору допускаються лише за згодою сторін. Зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі у вигляді додаткових договорів та підписані сторонами.

Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов’язків за договором:

Неустойка (штраф, пеня) за порушення, встановленого договором, строку сплати загальної вартості цінних паперів – пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла за період, за який стягується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення виконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати цінних паперів.

Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє від виконання своїх зобов’язань за Договором купівлі-продажу цінних паперів та відшкодування винною стороною реальних збитків.

Попередження:

– У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором купівлі-продажу цінних паперів Банк та покупець ОВДП несуть відповідальність, визначену договором та законодавством України.

– Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

– Клієнт має можливість відмовитися від отримання від Банку рекламних матеріалів щодо цієї послуги засобами дистанційних каналів комунікації.

Ціна продажу ОВДП

 • Ціна продажу складається з вартості придбання на відповідному аукціоні відповідного цінного паперу плюс 0,05% від ціни придбання, але не менше ніж 2 000 грн. за загальною сумою операції

ПОВІДОМЛЕННЯ АТ «Ощадбанк» про інформацію для ознайомлення для споживачів фінансових послуг з придбання ОВДП

  Консультація преміум менеджера
  Зведений перелік тарифів, що застосовуються до транзакцій клієнта в процесі купівлі-продажу ОВДП.

  Найменування пакетів
   
  1 Послуга банку  
  1 .1
  Обслуговування поточних рахунків клієнтів Преміум та Прайвет, відкритих для придбання облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП)
  1 .2
  Відкриття поточного рахунку в національній та/або іноземній валютах
  Не тарифікується
  1 .3
  Зарахування безготівкових коштів на рахунки (в національній та іноземних валютах)
  Не тарифікується
  1 .4
  Перерахування коштів з поточного рахунку з метою придбання ОВДП за договором купівлі-продажу цінних паперів:
  1 .5

  - за договором купівлі-продажу ОВДП номінованих в національній валюті

  0,1% від суми, але не менше 2500 грн.
  1 .6

  - за договором купівлі-продажу ОВДП номінованих в іноземній валюті

  0,1% від суми, але не менше еквівалента в національній валюті 300 USD
  1 .7
  Видача готівкової валюти:
  1 .8

  - Видача готівкової національної валюти з поточних рахунків

  1% від суми, але не менше 20 грн.
  1 .9

  - Видача готівкової іноземної валюти з поточних рахунків фізичних осіб (за винятком: коштів, що надійшли на поточний рахунок у зв’язку із закінченням строку дії депозитного договору та/або нарахованих процентів по депозитному договору, укладеного клієнтом з АТ “Ощадбанк”; коштів, що внесені готівкою власником рахунку, в установі Банку, де відкрито рахунок; переказів, що надійшли по міжнародних платіжних системах).

  1% від суми в національній валюті, але не менше еквівалента в національній валюті 5 USD і не більше еквівалента в національній валюті 500 USD
  2
  Проведення безготівкових перерахувань в національній валюті з рахунків клієнтів:
   
  2 .10
  - на поточні та вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк»
  Не тарифікується
  2 .11
  - на поточні та вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в інших Банках
  1% від суми, але не більше 1000 грн.
  3
  Проведення безготівкових перерахувань в іноземній валюті з рахунків клієнтів:
   
  3 .12
  - на поточні та вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк»
  Не тарифікується
  3 .13
  - на поточні та вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в інших Банках
  1% від суми + еквівалент у національній валюті 15 USD, але не більше еквівалента в національній валюті 500 USD
  3 .14
  4 Тарифи за послуги депозитарної установи АТ “Ощадбанк”  
  4 .15
  Відкриття рахунку в цінних паперах:
  4 .16

  фізичним особам - резидентам

  300 грн.
  4 .17
  Зарахування ОВДП на рахунок у цінних паперах
  4 .18
  Зарахування ОВДП на рахунок у цінних паперах фізичним особам - резидентам
  4 .19

  зарахування ОВДП на рахунок у ЦП


  розблокування ЦП з торгів (операція без розпорядження депонента)

  100 грн. за операцію

  100 грн. за операцію
  4 .20
  Зберігання державних цінних паперів
  4 .21

  фізичним особам - резидентам

  0,003% від загальної номінальної вартості ЦП за місяць., але не менше 200 грн.
  4 .22
  Списання ОВДП з рахунку у цінних паперах фізичних осіб - резидентів
  4 .23

  списання ОВДП з рахунку у ЦП


  блокування ЦП перед погашенням (операція без розпорядження депонента)

  100 грн. за операцію

  100 грн. за операцію
  4 .24
  Закриття рахунку в цінних паперах за власною ініціативою депонента:
  4 .25

  фізичним особам - резидентам

  не тарифікується, включено до п.6.1.1.1
  4 .26
  Прийом платежів від емітентів цінних паперів з подальшим їх перерахуванням на користь депонента-резидента
  50 грн за платіж

  Преміальні картки