Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на вторинному ринку

 • - Ви маєте можливість придбати або продати ОВДП

 • - Держава гарантує повернення інвестицій в ОВДП в повному обсязі

 • - Відсутність податку на доходи фізичної особи та військового збору

 • - Обслуговування в преміальних зонах відділень банку Особистий банкір

Що таке ОВДП?

Це державні цінні папери, емітентом яких є Міністерство фінансів України. Держава гарантує власникам ОВДП виплату їх номінальної вартості та доходу відповідно до умов розміщення (випуску) облігацій. Мінфін здійснює розміщення ОВДП на первинних аукціонах.. Ощадбанк є первинним дилером на ринку державних цінних паперів України, що дає йому можливість придбання ОВДП безпосередньо на аукціонах Мінфіну.

Умови і порядок надання послуги:

Як придбати?

 1. Стати преміальним клієнтом Ощадбанку
 2. Звернутись до банку для отримання інформації щодо умов купівлі-продажу ОВДП та переліку документів необхідних для здійснення операції. Надати до банку та оформити необхідні документи
 3. Отримати рішення банку щодо купівлі-продажу ОВДП
 4. Укласти Генеральний договір надання банком інвестиційних послуг
 5. Відкрити у відділенні банку поточний рахунок у національній валюті, а також, у разі придбання ОВДП номінованих у іноземній валюті, поточний рахунок в іноземній валюті
 6. Відкрити рахунок у цінних паперах в АТ «Ощадбанк»
 7. Зарахувати кошти на поточний рахунок для придбання ОВДП Надати реквізити поточного рахунку для зарахування коштів (у разі продажу).Укласти з банком договір купівлі-продажу ОВДП та оплатити вартість облігацій згідно договору (у разі купівлі).

Куди звернутись?

 • до менеджера по роботі з преміум-клієнтами
 • до керівника/заступника керівника відділення, якщо у відділені немає менеджера по роботі з преміум-клієнтами
 • до преміум-відділення Ощадбанку

Основні умови купівлі-продажу ОВДП

 • послуга надається виключно резидентам України
 • можлива валюта ОВДП – гривня, долари США, євро
 • мінімальний обсяг придбання ОВДП з порфеля Ощадбанку – 500 000 грн. або 18 000 дол. США або 15 000 євро за номіналом.
 • максимальний обсяг придбання ОВДП – еквівалент 50 000 000 грн. в один день
 • дохід за ОВДП може бути отриманий у вигляді: процентних доходів – за процентними ОВДП; різниці між вартістю придбання та номінальною вартістю цінних паперів, що виникає при погашенні ОВДП – за дисконтними ОВДП
 • погашення ОВДП та виплата доходу здійснюється у валюті ОВДП в строки встановлені умовами випуску облігацій. З умовами випуску (розміщення) ОВДП можна ознайомитись на сайті Міністерства фінансів України («Головна→Діяльність→Боргова політика→ОВДПОголошення та результати аукціонів та ОВДП, що перебувають в обігу»)

Умови надання інвестиційних послуг (Публічна частина) Індивідуальна частина генерального договору про надання інвестиційних послуг Договір купівлі-продажу цінних паперів
 • у покупця ОВДП відсутнє право на односторонню відмову від Договору
 • договір діє до повного виконання своїх зобов’язань з боку банку та покупця ОВДП;
 • не передбачене право дострокового виконання Договору покупцем ОВДП;
 • дострокове припинення або розірвання Договору допускається за згодою сторін, а також у випадках, передбачених законодавством України
 • доповнення, внесення змін, припинення або розірвання Договору допускаються лише за згодою сторін. Зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі у вигляді додаткових договорів та підписані сторонами.

Клієнт має право

 • на отримання інвестиційних послуг згідно з Генеральним договором надання банком інвестиційних послуг;
 • вимагати від Банку належного виконання умов Генерального договору надання банком інвестиційних послуг;
 • отримувати від Банку в порядку та строки, передбаченим Генеральним договором надання банком інвестиційних послуг та відповідним Договором про надання інвестиційної послуги, документи, звітність та інформацію про виконання обов’язків;
 • користуватися іншими правами, передбаченими Генеральним договором надання банком інвестиційних послуг та законодавством.

Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом зобов’язань за договором

Пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом періоду прострочення зобов’язання, від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання зобов’язань, якщо інше не передбачено конкретним Договором надання банком інвестиційних послуг.

Попередження:

 • у випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором купівлі-продажу цінних паперів Банк та покупець ОВДП несуть відповідальність, визначену договором та чинним законодавством України.
 • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 • Клієнт має можливість відмовитися від отримання від Банку рекламних матеріалів щодо цієї послуги засобами дистанційних каналів комунікації.

Ціна продажу ОВДП

Вартість послуг за проведення операцій, та ціна купівлі-продажу цінних паперів визначається умовами договору

  Консультація преміум менеджера
  Зведений перелік тарифів, що застосовуються до транзакцій клієнта в процесі купівлі-продажу ОВДП

  Найменування пакетів
   
  1 Послуга банку  
  1 .1
  Обслуговування поточних рахунків клієнтів Преміум та Прайвет, відкритих для здійснення розрахунків за операціями купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП)
  1 .2
  Відкриття поточного рахунку в національній та/або іноземній валютах
  Не тарифікується
  1 .3
  Зарахування безготівкових коштів на рахунки (в національній та іноземних валютах)
  Не тарифікується
  2
  Видача готівкової валюти:
   
  2 .4
  Видача готівкової національної валюти з поточних рахунків
  1% від суми, але не менше 20 грн.
  2 .5
  Видача готівкової валюти з поточних рахунків фізичних осіб (за винятком: коштів, що надійшли на поточний рахунок у зв’язку із закінченням строку дії депозитного договору та/або нарахованих процентів по депозитному договору, укладеного клієнтом з АТ “Ощадбанк”; коштів, що внесені готівкою власником рахунку, в установі Банку, де відкрито рахунок; переказів, що надійшли по міжнародних платіжних системах)
  1% від суми в національній валюті, але не менше еквівалента в національній валюті 5 USD і не більше еквівалента в національній валюті 500 USD
  3
  Проведення безготівкових перерахувань в національній валюті з рахунків клієнтів:
   
  3 .6
  - на поточні та вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк»
  Не тарифікується
  3 .7
  - на поточні та вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в інших Банках
  1% від суми, але не більше 1000 грн.
  4
  Проведення безготівкових перерахувань в іноземній валюті з рахунків клієнтів:
   
  4 .8
  - на поточні та вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк»
  Не тарифікується
  4 .9
  - на поточні та вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в інших Банках
  1% від суми + еквівалент у національній валюті 15 USD, але не більше еквівалента в національній валюті 500 USD
  4 .10
  5 ТАРИФИ ЗА ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ АТ “ОЩАДБАНК”  
  5 .11
  Відкриття рахунку в цінних паперах:
  5 .12

  фізичним особам - резидентам

  300 грн
  5 .13
  Зарахування ОВДП на рахунок у цінних паперах фізичним особам - резидентам
  5 .14

  зарахування ОВДП на рахунок у ЦП

  100 грн. за операцію
  5 .15

  розблокування ЦП з торгів (операція без розпорядження депонента)

  100 грн. за операцію
  5 .16
  Зберігання державних цінних паперів:
  5 .17

  фізичним особам - резидентам

  0,003% від загальної номінальної вартості ЦП за місяць., але не менше 200 грн.
  5 .18
  Списання ОВДП з рахунку у цінних паперах фізичних осіб – резидентів:
  5 .19

  списання ОВДП з рахунку у ЦП

  100 грн. за операцію
  5 .20

  блокування ЦП перед погашенням (операція без розпорядження депонента)

  100 грн. за операцію
  5 .21
  Закриття рахунку в цінних паперах за власною ініціативою депонента:
  5 .22

  фізичним особам - резидентам

  не тарифікується, включено до п.6.1.1.1
  5 .23

  Прийом платежів від емітентів цінних паперів з подальшим їх перерахуванням на користь депонента-резидента

  50 грн за платіж